08:54:41 GTM+7

Thống kê truy cập

Số lượng truy cập : 1
Đang online : 18
Tài liệu võ thuật - Quyền cước

THẢO MÃ QUYỀN

Quyền pháp trung cấp của Nam Hồng Sơn
 

ýThaûo maõ quyeàn


1.    Đồng nhân bái tổ 

2.    Lôi tâm chưởng

3.    Song phi cước

4.    Mãnh hổ xuất sơn (hữu thủ)

5.    Độc sáp chưởng

6.    Sát túc cước

7.    Phiên túc tả chưởng

8.    Phiên túc hữu chưởng

9.    Thần cung xạ hữa điền

10. Giáng long tả cước + Giáng long hữu cước

11. Mãnh hổ xuất sơn (tả thủ)

12. Trảo mã thủ thế ß Quay lại

13. Liên đả tam cước

14. Hồi kiểm tọa khai cung

15. Phượng dực hồi hậu

16. Độcyến quy sào

17. Phượng vũ tả chưởng

18. Độc yến quy sào

19. Phượng vũ hữu chưởng

20. Hoàng xà xuất động

21. Mãnh hổ xuất sơn (hữu thủ)

22. Hoành đao phạt mộc

23. Hoành xà nghịch địa (hữu cước) “nhảy tại chỗ”

24. Hoàng xà nghịch địa (tả cước) “nhảy tại chỗ”

25. Hoành xà nghịch địa (hữu cước) “bước chân lên”

26. Mãnh hổ xuất sơn (tả thủ)

27. Thiết ngưu chuyển giác ß Quay lại

28. Thần thông bảo bối

29. Đảo sơn hữu cước

30. Bàn long tả cước

Mãnh hổ xuất sơn (hữuthủ)

1.    Bạch long triều nguyệt (rồng trắng chầu trăng)

2.   Bái tổ ./.

Các tin khác