08:54:54 GTM+7

Thống kê truy cập

Số lượng truy cập : 1
Đang online : 19
Tài liệu võ thuật - Quyền cước

TỨ LỘ ĐOẢN QUYỀN

Quyền pháp trung cấp của Nam Hồng Sơn
 

ýTöù loä ñoaûn quyeàn


1.   Đồng nhân bái tổ

2.    Đồng nhân thủ thế

3.    Đổng tử bái phật

4.    Bạch hạc lưỡng phiến (hạc trắng tung cánh)

5.    Hạng vương cử đỉnh (2 tay nâng đỉnh)

6.    Tứ chỉ dương hầu

7.    Nhất chỉ cương dương

8.    Mãnh hổ xuất sơn (hữu thủ)

9.    Song đề nhật nguyệt

10. Kim thiền thoát xác (hữu đao)

11. Tứ trụ kình thiên

12. Triệt tâm hữu thủ

13. Hoàng xà xuất động

14. Phượng dực đả loan đài

15. Nhị hổ tàng tung

16. Tọa bàn bộ

17. Linh mê hộ não

18. Âm dương độc cước

19. Hạng vương cử đỉnh

20. Phượng dực đăng sơn (hữu thủ)

21. Hoàng sào quá giang

22. Mãnh hổ xuất sơn (tả thủ)

23. Phượng dực đăng sơn

24. Hoàng sào quá giang

25. Mãnh hổ xuất sơn (hữu thủ)

26. Song đao cổn cầu

27. Song phong quán nhĩ

28. Song chùy chuyển thế

29. Song thác chưởng

30. Quay lại – Mãnh hổ xuất sơn (hữu thủ)

31. Long chảo lộng cầu

   32. Song chỉ cầm long + Bàn long hữu cước + Ma vương trá tẩu + Hạ hồi chảo (hữu chảo)

33.    Đảo sơn cước

34.    Bàn long tả cước

35.    Mãnh hổ xuất sơn (hữu thủ)

36.   Khuynh thân bái tổ ./.

Các tin khác