09:01:24 GTM+7

Thống kê truy cập

Số lượng truy cập : 1
Đang online : 52
Tổ chức và Quy định

Tổ chức và Quy định của môn phái Nam Hồng Sơn

Cùng với sự hưng vong của môn phái và để phù hợp với những yêu cầu về sự phát triển, hoạt động của môn phái ngày nay. Từ năm 1985 trưởng môn đời thứ II là võ sư Nguyễn Tỵ đã cùng các học trò của mình nghiên cứu trên cơ sở kế thừa các truyền thống của môn phái đã đề ra các quy định về tổ chức chỉnh đốn về môn quy và hệ thống kỹ thuật như sau:
  A.   Tổchức:

-      Đứng đầu tổ chức là tổ đường (Trưởng môn).

-      Dướisự chỉ đạo của trưởng môn là hệ thống các ban chức năng và các phân đường trong môn phái.

-      Trưởng môn trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban chức năng.

-      Trưởngmôn trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phân đường.

-      Các ban chức năng và các phân đường với các hoạt động liên đới tạo nên sự hoạt động chung của môn phái (có sơ đồ kèm theo).

 B.   Nguyêntắc tổ chức:

-      Các ban chức năng hoạt động theo nhiệm kỳ 4 năm và do đại hội môn phái bầu ra. Mỗi ban gồm 1 trường ban và các ủy viên do trưởng ban phân công. Sau khi được sựđồng ý của trưởng môn.

-      Cácchủ nhiệm phân đường do trưởng môn bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm. Mỗi phân đường gồm1 chủ nhiệm phân đường và các huấn luyện viên do chủ nhiệm phân đường phân công sau khi được sự đồng ý của trưởng môn.

 C.   Chứcnăng, nhiệm vụ của các ban:

+ Ban tổ chức và lễ tiết:

-      Tham mưu cho trưởng môn về tổ chức và đối ngoại.

-      Tham mưu cho trưởng môn các vấn đề về phương hướng, mục tiêu hoạt động của môn phái trong từng giai đoạn.

-      Tổ chức, đôn đốc, giám sát các hoạt động của môn phái theo chỉ đạo của trưởng môn hoặc quyết định của các đại hội.

-      Giám sát việc thực hiện về môn quy của tất cả các thành viên trong môn phái.

-      Phối hợp với các ban chức năng khác và các phân đường trong việc thực hiện các hoạt động chung của môn phái.

+ Ban chuyên môn:

-      Tham mưu cho trưởng môn về kế hoạch tập huấn chuyên môn trong môn phái.

-      Xây dựng, thực hiện các giáo trình tập luyện võ Nam Hồng Sơn theo quy định và trong các giai đoạn cụ thể (mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn).

-      Giám sát việc thực hiện dạy và học kỹ thuật Nam Hồng Sơn.

-      Nghiêm cứu, xem xét đệ trình trưởng môn về việc phong cấp võ sinh (ở mức độ chuyên môn).

-      Phối hợp với các ban chức năng liên quan thực hiện các nhiệm vụ chung.

-      Tham mưu cho trưởng môn trong việc nghiêm cứu lý luận, kỹ thuật nhằm phát triển hệt hống kỹ thuật, chuyên môn của môn phái.

+ Ban tài chính - thi đua:

-      Chịu trách nhiệm thực hiện các mặt về tài chính môn phái.

-      Xem xét khen thưởng, kỷ luật trong môn phái đệ trình trưởng môn ra quyết định thực hiện.

-      Phối hợp với các bên liên quan thực hiện công việc chung.

 D.   Chứcnăng,nhiệm vụ của các chủ nhiệm phân đường:

-      Chủ nhiệm phân đường làm nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và phát triển lựcl ượng của phân đường và chịu trách nhiệm về các mặt của phân đường mình trước trưởng môn phái.

-      Tổ chức tuyển sinh, chỉ đạo việc thực hiện dạy và học võ Nam Hồng Sơn theo đúng quy định của môn phái.

-      Phối hợp với các ban chức năng, thực hiện các nhiệm vụ, các quy định của môn phái trong phân đường của mình.

-      Lựa chọn, phân công các huấn luyện viên sau khi đã tham khảo ý kiến của các ban chuyên môn và được trưởng môn đồng ý.

-      Chịu trách nhiệm về tư cách đạo đức của huấn luyện viên, võ sinh phân đường mình trước môn phái.

 E.   Cácquy định về trang phục, đai, cấp của môn phái Nam Hồng Sơn:

1. Trang phục:

-      Toàn thể thầy, trò môn phái Nam Hồng Sơn đều mang trang phục trong các hoạt động chính thức, trong khi luyện tập theo quy định, kiểu dáng, có phù huy môn phái ở ngực bên trái và thắt đai theo quy định..

-      Về màu sắc quy định:

+ Trưởng môn:                         Võ phục màuvàng.

+ Các thành viên khách:          Võ phục màu đen.

2. Cấp đai:

-       Môn phái Nam Hồng Sơn quy định cấp bậc theo 5 màu và 9 cấp thao theo thứ tự từ thấp tới cao, như sau:

                   + Nhập môn (cấp 1):       Đai đen (Huyền đai).

                   + Cấp 2:                           Đai trắng (Bạch đai).

                   + Cấp 3:                           Đai xanh (Thanh đai).

                   + Cấp 4:                           Đai vàng (Hoàng đai).

                   + Cấp 5:                           Đai đỏ (Hồng đai).

-      Các cấp đai được quy định theo thời gian và các nội dung tập luyện, sau thời gian và giáo trình tập luyện theo quy định, võ sinh sẽ thi sát hạch, nếu đạt sẽ đượcnhận cấp đai mới tính từ đai đen tới đai đỏ (hồng đai).

-      Võ sinh từ cấp đai đỏ theo thời gian quy định sẽ thi sát hạch để xét cấp phong thao một lần từ hồng đai đệ nhất thao (đai đỏ 1 thao) tới hồng đai đệ thất thao (đai đỏ 7 thao).

-      Hồng đai đệ bát thao (đai đỏ 8 thao) là cấp đặc biệt do trưởng môn quyết định phong cho võ sinh đã đạt cấp hồng đai đệ thất thao (đai đỏ 7 thao) trong các trường hợp ngoại lệ không phải qua thi sát hạch.

-      Hồng đai đệ cửu thao (đai đỏ 9 thao) là cấp thao duy nhất của người giữ vị trí trưởng môn phái Nam Hồng Sơn.

3. Quy định về phong đai vượt cấp:

-      Các trường hợp thành viên của môn phái có những cống hiến đặc biệt làm vẻ vang cho môn phái như: giành thành tích cao trong các kỳ, cuộc thi đấu thể thao, hội diễn võ thuật trong nước hoặc thi đấu thể thao quốc tế, có những hoạt động đóng góp đặc biệt cho hội võ thuật, ngành thể dục thể thao, hoặc những việc làm có lợi ích cho xã hội, … mà qua đó tôn vinh được danh dự của môn phái thì sẽ được xét phong vượt cấp.

-      Cấp đai được phong tặng sẽ do Ban tổ chức và lễ tiết chịu trách nhiệm xem xét trình trưởng môn quyết định.

4. Quy định về phong đai danh dự:

-      Những người không phải huấn luyện viên hoặc võ sinh của môn phái mà có nhiệt tâm với môn phái, có nhiều hoạt động liên quan đóng góp cho việc phát triển về các mặt hoặc đóng góp về mặt tài chính, cổ vũ tinh thần, tạo điều kiện tốt cho môn phái hoạt đông hiệu quả, sẽ được cấp đai danh dự.

-      Đai danh dự là cấp hồng đai (đai đỏ).

5. Cấp đai và hệ thống kỹ thuật, thờigian luyện tập tương ứng:


Trong quá trình huấn luyện có thể bổ sung một số bài của môn phái nếu thấy cần thiết.

 A.   Khenthưởng và Kỷ luật:

Tất cả các  thành viên của môn phái Nam Hồng Sơn đều được xét khen thưởng và chấp hành kỷ luật theo quy định như sau:

1. Khen thưởng:

Khi có thành tích đóng góp cho sự lớn mạnh và vẻ vang của môn phái sẽ được xét khen thưởng theo các hình thức:

-      Tuyên dương trong môn phái.

-      Phong đai vượt cấp.

-      Thưởng vật chât.

-      Đề bạt chức vụ.

Trường hợp đặc biệt:

Trưởng môn phái đề nghị Hội Võ thuật Hà Nội xét khen thưởng theo quy định của Hội.

2. Kỷ luật:

Khi có những hành vi, hoạt động vi phạm kỷ luật như:

-      Vi phạm môn quy.

-      Gây mất đoàn kết nội bộ.

-      Có những hành vi làm phương hại tới danh dự môn phái.

-      Có những hành vi làm phương hại tới danh dự và ảnh hưởng tới hoạt động của Hội Võ thuật

-      Có những hành vi làm phương hại tới truyền thống đạo đức, có tác hại cho xã hội…

Sẽ bị xét kỷ luật theo các mức độ:

-      Phê bình trước môn phái.

-      Cảnh báo trước môn phái, hạ cấp đai.

-      Bãi nhiệm các chức vụ trong môn phái.

-      Đình chỉ sinh hoạt có thời hạn.

-      Khai trừ khỏi môn phái vĩnh viễn.

Trườnghợp đặc biệt:

Trưởng môn phái đề nghị Hội Võ thuật Hà Nội xét các mức độ kỷ luật theo quy định của Hội.

3. Việc thực hiện khen thưởng hoặc kỷluật sẽ do liên ban: Tài chính - thi đua và ban Tổ chức - Lễ tiết và các chủ nhiệm phân đường liên quan xem xét trình trưởng môn quyết định.

 B.   Cáchoạt động truyền thống:

Từ năm 1985, môn phái chính thức lấy ngày giỗ võ sư Nguyễn Nguyên Tộ (tức Sáu Tộ) ngày …./…./1984 hàng năm làm thờiđiểm tổ chức đại hội môn phái.

Nội dung chủ yếu của đại hội là:

-      Cùng nhau tưởng nhớ công ơn của võ sư sáng lập ra môn phái.

-      Giao lưu gắn bó tình thầy trò huynh đệ trong môn phái.

-      Trao đổi, liên hoan võ thuật, học hỏi kinh nghiệm trong môn phái.

-      Giải quyết các vấn đề theo quy định của môn quy và tổ chức môn phái.

Các đại hội của môn phái đều tề tựu đầy đủ môn sinh của các thế hệ, sự thạm dự của các vị đại diện Sở TDTT Hà Nội, các võ sư, môn sinh của nhiều môn phái võ cổ truyền và quốc tế. Đó là vinh hạnh lớn cho môn phái Nam Hồng Sơn.

-      Đại hội lần thứ I được tổ chức năm 1986 tại Trung tâm TDTD quận Đống Đa.

-      Đại hội lần thứ II được tổ chức năm 1987 tại thôn Vân Hội - Thường Tín - Hà Tây (nay là Hà Nội) là quê hương cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cố võ sư Nguyễn Nguyên Tộ (tức Sáu Tộ).

Tại buổi lễ này, trước sự chứng kiến của toàn thể môn phái và các vị đại diện Sở TDTT Hà Nội, Hội Võ thuật Hà Nội, các vị võ sư và môn sinh của các môn phái khác. Toàn thể môn phái Nam Hồng Sơnđã làm lễ gắn bia mộ tôn vinh cố võ sư Nguyễn Nguyên Tộ bốn chữ vàng “Trí-Dũng-Vi-Nhân”, như những điều cố võ sư vẫn tâm nguyện và dạy dỗ học trò.

-      Đại hội lần thứ III được tổ chức năm 1988 tại CLB Vân Hồ.

-      Đại hội lần thứ IV được tổ chức năm 1989 tại Đền Quán thánh.

-      Đại hội lần thứ V được tổ chức năm 1990 tại Vân Hồ.

-      Đại hội lần thứ VI được tổ chức năm 1991 tại Đền Quán thánh.

Từ năm 1992 tới nay, các kỳ đại hội thường kỳ cũng theo sự thăng trầm của sự phát triển môn phái đều được tổ chức trọng thể dù to hay nhỏ tại quê hương của cố võ sư, đó là truyền thống tốt đẹp cũng là niềm tự hào của môn phái.

  Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

  Trưởng môn phái Nam Hồng Sơn

                                                                                                                                      Võ sư cao cấp

                          Nguyễn Tỵ